Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor är tillämpliga vid försäljning samt utförande av tjänster avseende lokalisering av läckage eller täthetskontroll på tak (”Tjänsterna”) som SLD - Scandinavian Leak Detection AB (”SLD”) utför på uppdrag av kund (”Kunden”). Vid motstridigheter mellan vad som anges i dessa allmänna villkor och det avtal till vilket de allmänna villkoren fogats ska villkoren i avtalet äga företräde såvida inget annat angivits däri.

1. Leveranstid och leveransförsening

Tjänsterna ska utföras vid den tidpunkt som parterna skriftligen kommit överens om (”Leveranstidpunkten”). SLD ska utan dröjsmål meddela Kunden om det finns anledning att anta att Leveranstidpunkten kan komma att bli försenad. För det fall leveransförsening uppstår ska en ny tid för utförandet av Tjänsterna överenskommas inom skälig tid mellan SLD och Kunden. Kunden har endast rätt att häva en försenad leverans för det fall förseningen medför avsevärd olägenhet för Kunden och förseningen inte är en följd av force majeure eller handling eller underlåtenhet hänförlig till Kunden. Vid leveransförsening har Kunden endast rätt till skadestånd om särskild skriftlig överenskommelse har träffats därom. SLD har rätt att underlåta att leverera Tjänsterna för det fall SLD har befogad anledning att ifrågasätta Kundens betalningsförmåga. SLD är emellertid skyldigt att leverera Tjänsterna för det fall Kunden vid anmaning betalar för leveransen i förskott eller ställer sådan säkerhet för leveransen som skäligen kan godtas av SLD. SLD har inte något ansvar för leveransförsening utöver vad som angetts i denna punkt.

2. Betalning

Såvida parterna inte skriftligen kommit överens om annat ska betalning erläggas inom 30 dagar från fakturadatum. SLD använder sig av ett factoringbolag vid fakturering och överlåter våra fakturor. Vid försenad betalning utgår en årlig dröjsmålsränta om 7,5% från fakturans förfallodag till dess betalning sker. Vid försenad betalning får SLD dessutom avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess betalning sker. Om Kunden inte erlagt full betalning inom 3 månader efter förfallodagen har SLD rätt att häva avtalet och kräva ersättning för den skada som SLD har lidit. Kunden har inte rätt att kvitta eventuell motfordran mot det överenskomna arvodet.

3. Teknisk dokumentation

Efter utförande av Tjänsterna ska SLD upprätta ett besiktnings-protokoll innehållande mätresultaten av Tjänsterna. Besiktnings-protokollet ska levereras till Kunden så snart det är möjligt för SLD. All teknisk dokumentation angående och som ett resultat av Tjänsterna vilken före eller efter avtalets ingående har överlämnats till Kunden av SLD förblir SLDs egendom. Mottagen teknisk dokumentation får inte utan SLDs medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats och får inte utan SLDs medgivande kopieras, utlämnas eller bringas till tredje parts kännedom.

4. Avbeställning

Kunden har rätt att kostnadsfritt avbeställa Tjänsterna fram till fem dagar före Leveranstidpunkten. Om Kunden avbeställer Tjänsterna senare än fem dagar innan Leveranstidpunkten äger SLD rätt att fakturera Kunden 50 procent av arvodet.

5. Kundens åtagande

För att möjliggöra ett utförande av Tjänsterna för SLD åtar sig kunden att tillse att SLD har fri och obehindrad tillgång till taken där Tjänsterna ska utföras. Kunden åtar sig även att tillse att taken är frilagda från eventuella objekt, löv, grenar, möbler eller andra liknande föremål som hindrar utförandet av Tjänsterna. Inför Leveranstidpunkten kommer SLD till Kunden att översända en checklista på åtgärder som ska utföras och eventuella redskap som ska hållas tillgängliga vid utförandet av Tjänsterna. Checklistan ska tillställas SLD ifylld senast två dagar innan Leveranstidpunkten. I de fall takuppbyggnaden är av annan karaktär än vad som uppgivits i checklistan, kan RTRS-prognosen komma att justeras upp eller ned. I de fall detta inträffar kommer SLD använda de testmetoder som är lämpligast under rådande omständigheter. För det fall åtgärderna inte är utförda och SLD måste avvakta utförandet av Tjänsterna äger SLD rätt att debitera Kunden en vänteavgift om 1 250 kr ex moms per påbörjad timme upp till ett belopp som motsvarar 50 procent av arvodet. SLD ansvarar inte för de delar av taken som Tjänsterna inte kan utföras på till följd av att checklistan inte är uppfylld och där fri och obehindrad tillgång saknas.

6. Arbetsmiljö

Kunden ansvarar för att taken som Tjänsterna utförs på är utrustade med korrekt monterade takräcken eller annan liknande utrustning för takarbete i enlighet med vid varje tillfälle gällande arbetsmiljölagstiftning. Kunden ansvarar även för att taken har korrekt monterade fallsäkringar som SLDs anställda kan koppla krokar eller annan liknande skyddsanordning till vid utförande av Tjänsterna nära takkanter.

SLD är inte skyldigt att utföra Tjänsterna på yta som kräver fallsäkring för att Tjänsterna ska kunna utföras på ett säkert sätt.

7. Ansvar för fel

SLD ska utföra Tjänsterna fackmannamässigt och Tjänsterna ska enligt detta avtal endast anses vara felaktiga om de avviker från skriftliga garantier som SLD lämnat inför eller vid beställning av Tjänsterna eller från vad som anges i dessa allmänna villkor. Vid utförandet av Tjänsterna kan SLD inte garantera att samtliga läckage eller otätheter upptäcks. SLD ansvarar inte för fel som uppstår innan eller efter utförandet av Tjänsterna. SLD ansvarar endast för att mätresultatet är korrekt vid tidpunkten för utföran-det av Tjänsterna. Eventuella avvikelser som därefter kan komma att uppstå ansvarar SLD inte för. Om de levererade Tjänsterna är felaktiga åtar sig SLD att efter eget gottfinnande och på egen bekostnad, antingen avhjälpa felet, utföra en ny leverans av Tjänsterna eller återbetala mot felet motsvarande del av arvodet. SLDs ansvar enligt ovan omfattar endast fel som visar sig inom sex månader från den dag Tjänsterna levererades till Kunden. SLD har inte något ansvar för fel utöver vad som anges i denna punkt. Kunden ska inom två veckor från det att Kunden upptäckt ett fel i Tjänsterna meddela SLD om att fel i Tjänsterna föreligger. Underlåter Kunden detta förlorar Kunden rätten att göra felet gällande mot SLD. SLD ansvar endast för fel i Tjänsterna mot Kunden och inte i förhållande till tredje part.

8. Skada orsakad av Tjänsterna

SLD ansvarar inte för skada som Tjänsterna orsakar på person eller fast eller lös egendom, eller följderna av sådan skada. SLD ansvar inte heller för skada som uppstår på egendom tillhörande Kunden till följd av borttagande av smuts och organiskt material i eventuella otätheter på tak vid och inför utförandet av Tjänsterna. Kunden ska hålla SLD skadelös i den utsträckning SLD åläggs ansvar gentemot tredje part för sådan skada eller förlust som SLD enligt ovan inte ansvarar för. Framställer tredje part krav mot Kunden på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt ska Kunden genast underrätta SLD därom. Underlåter Kunden detta förlorar Kunden rätten att göra skadan gällande mot SLD.

9. Immateriella rättigheter

SLD, eller annan som innehar de immateriella rättigheterna till Tjänsterna, behåller rätten till samtliga immateriella rättigheter som Tjänsterna omfattar. Såvitt SLD känner till gör Tjänsterna inte intrång i någon immateriell rättighet som tillhör tredje part och SLD tar inte heller något ansvar gentemot Kunden för sådana eventuella intrång.

10. Ansvarsbegränsning

SLD ansvarar inte för indirekta förluster som kan åsamkas Kunden. Ansvarsbegränsningen omfattar, men är inte begränsad till, materiella skador, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. SLDs ansvar gentemot Kunden är under alla omständigheter begränsat till det av SLD till kunden fakturerade arvodet för utförandet av Tjänsterna.

11. Force majeure

SLD ska vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra Tjänsterna eller annan förpliktelse enligt parternas avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför SLDs kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt och en ny tid för utförandet av Tjänsterna ska bokas i enlighet med punkt 1. Såsom befriande omständighet ska anses väderförhållande i form av bl.a. nederbörd och kraftig vind som av SLD bedöms som förhindrande av utförandet av Tjänsterna, krig eller krigshandling, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter. För det fall SLD önskar befrielse enligt denna punkt ska SLD utan dröjsmål meddela Kunden därom.

12. Lagval och tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor och på varje annat avtal mellan SLD och Kunden.

Tvist som uppstår i anledning av de levererade Tjänsterna och parternas avtal ska avgöras i allmän domstol med Kalmar tingsrätt som första instans.

1 oktober 2017